Bu sayfa : 1095487 kez ziyaret edilmiştir.
19 Haziran 2012

Verdiğimiz sözlerin birini daha hayata geçiyoruz
 

AK Parti Malatya Milletvekili ve TBMM Grup yönetim kurulu üyesi Mustafa Şahin Kamu Hizmetlerinde etkinliğin artırılması projesiyle birlikte Kamu Denetçiliği(ombudsmanlık) sisteminin Türkiye’de kurulmasının öngörüldüğünü söyledi.

Şahin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

Kamu
Hizmetlerinde Etkinliğin artırılması projesi

Kamu yönetiminin
Dünyada ve ülkemizdeki değişme ve gelişmelere paralel olarak yeniden yapılandırılması ihtiyacı, her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu nedenle, kamu hizmetleriyle ilgili devlet görevlerinin yeniden değerlendirilmesi ve halkın idareden kaynaklanan şikâyetlerini en aza indirecek bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi kabul edilen bir gerçektir.

Bu tespitlere dayanarak Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında “Kamu
Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması Projesi” gündeme alınmıştır. Bu plan

8. beş yıllık kalkınma planının gündeminde de yer almıştır

Yönetim-birey ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve
hızlı bir şekilde çözümü amacıyla çalışmalar yapılmıştır.

Yargının katı işleyiş kurallarına bağlı oluşu ve mahkemelerin
uzun süre alması gerçeği karşısında, yönetimi yargı dışında denetleyen ama yönetime de bağlı olmayan bir denetim sistemi ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu nedenle Avrupa Birliğinin kendi bünyesinde ve üye ülkelerin çoğunda da bulunan, halkın şikayetleriyle ilgilenen bir Kamu Denetçiliği (ombudsman) sisteminin Türkiye’de kurulması öngörülmüştür.

Kamu denetçiliği geleneklerimizde olan bir sistem

Osmanlı Devletinde idarî yargı sisteminin olmaması nedeniyle halkın idareye yönelik şikâyetlerini incelemek üzere, “Kadıûl-Kudat” adıyla özel görevli kadı (hâkim) tayin edilmişti. Bu kişiler, padişah da dâhil, idarenin işlem, eylem, tutum ve davranışlarına karşı halkın yaptığı başvuruları değerlendirerek etkin bir denetim sağlamıştır. İsveç Kralı 12. Charles, Osmanlı Devletinde bulunduğu 18 inci Yüzyılın başlarında bu kurumu incelemiş ve ülkesine döndüğünde “Ombudsman” (Kamu Denetçiliği) adıyla oluşturmuştur. Diğer Avrupa ülkeleri de bu uygulamadan esinlenerek “ombudsman” Kamu Denetçiliği)kurumunu kurmuşlardır.

Dünya’da Kamu Denetçiğili

Günümüzde bu kurum; aralarında Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Hindistan’ın da bulunduğu yüzü aşkın devlette, ülke, bölge, kent veya sektör itibarıyla hizmet vermektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği de Avrupa Birliği bürokrasisi tarafından yapılacak yanlış uygulamalara karşı üye ülke vatandaşlarının haklarını korumak üzere “ombudsman” kurumunu oluşturmuştur.

Referandumda halkımız kamu denetçiliğine Evet dedi

Bu kanunlarla birlikte 12.09.2010 tarihinde yapılan referandum öncesi halkımıza vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmiş olduk.

12/9/2010 tarihinde yapılan halk oylamasında kabul edilen ve kesin sonuçların 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe giren 5982 sayılı kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 8 inci maddesiyle, Anayasanın 74 üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulacak Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması ve inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Baş denetçisi ve Kamu Denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Kamu denetçiğili kurumu yapı ve işleyişi

Tarafsızlığı, bağımsızlığı, emir ve talimat almaması, her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisinin bulunması gibi yerine getireceği görevler ve bu görevler dolayısıyla tanınan yetkiler dikkate alınarak, Kamu tüzel kişiliğine sahip, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı ve özel bütçeli bir kurum olarak yapılandırılmıştır.

Kurumda bir Baş denetçi ve beş denetçi ile Genel Sekreter ve diğer personel görev yapacaktır.

İnceleme ve araştırma nasıl işleyecek

Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Kurum, inceleme ve araştırma sonucunu ve varsa önerilerini ilgili mercie ve başvurana bildirir. Kurum, başvurana, işleme karşı başvuru yollarını da gösterir. İlgili merci, Kurumun önerileri doğrultusunda tesis ettiği işlemi veya Kurumun önerdiği çözümü uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde bunun gerekçesini otuz gün içinde kuruma bildirir.

Başvuru nasıl yapılır?

Kamu Denetçiliği kurumunun merkezi Ankara’dır. Gerektiğinde diğer illerde de şubeler açılabilir. Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabilir. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur.

Dava açma süresinin yeniden işlemeye başlaması

Başvurunun kurum tarafından reddedilmesi halinde, durmuş olan dava açma süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar. Başvurunun kurum tarafından yerinde görülerek kabul edilmesi halinde; ilgili merci Kurumun önerisi üzerine 30 gün içinde herhangi bir işlem tesis etmez veya eylemde bulunmaz ise durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.

Yargısal bir faaliyet midir, yargı kararı mıdır?

Kamu Denetçilerinin önerileri ne yargısal bir faaliyettir ne de bir yargı kararıdır. Ancak hazırlanan raporların kamuoyu ile paylaşılması ile oluşacak kamuoyu baskısı idarenin kararları üzerinde etki etmekte ve daha adaletli hukuka hakkaniyete uygun işlemlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Sonuç olarak Hükümetimiz daha hızlı adalet sağlama konusunda pek çok düzenleme yapmaktadır. Kamu Denetçiliği düzenlemesi de mahkemelerin iş yükünü hafifletme yanında referandumda verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdiğimiz bir kanundur. Kamudaki işleyişten kaynaklanan şikayetleri en aza indirgemeyi, insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygun kararlar almada kamuyu uyarmayı sağlayacak bu kanun Avrupa Birliği yolunda da atılan adımlardan biridir.

Kamu denetçiliği kurumunun tüm halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum.

Bu haber : 2556 kez izlenmiştir

YorumlarHenüz hiç yorum yapılmamıştır.
 

gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak
Bu sayfa : 952032 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 1011791 kez ziyaret edilmiştir.